• Nhà Máy Bibica
 • Dệt Phú Long
 • BV Quốc Tế Vũ Anh
 • BV Quốc Tế Vũ Anh
 • Chiller - Cooling - piping system KSP
 • Thép Việt Mỹ 500RT
 • Thép Việt Mỹ 700RT
 • KSP Bình Dương
 • Thép Việt Mỹ 175RT
 • Xử lý nước Thép Việt Mỹ
 • Edson Viet Nam
 • Edson Piping System